GroupPhotoNOV2020

At HK Disneyland (November 2020)

From left: Aiqing Xu, Qiongli Zhao, Vincent Lau, Pengwei Xu, Yin Zheng, Zhongxing Huang, Haichao Liu

Postdoctoral Fellows

Pengwei XU 2.jpg

Pengwei Xu

Ph.D. 2014-2019

East China Normal University

(Prof. Jian Zhou)

B.Sc. 2010-2014

Zhejiang University of Technology

pwxu@hku.hk

Haichao Liu.jpg

Haichao Liu

Ph.D., M.Sc. 2014-2019

Peking University

(Prof. Yanxing Jia)

B.Sc. 2010-2014

Peking University

liuhc@hku.hk

Yin Zheng

Yin Zheng

Ph.D. 2016-2019

Nankai University

(Prof. Weiwei Zi)

M. Sc. 2013-2016

Nankai University

(Prof. Zhenghong Zhou)xx

 

B.Sc. 2009-2013

Yantai University

Research Postgraduate Students

Aiqing Xu.jpg

Aiqing Xu

M.Sc. 2016-2019

University of Science and Technology of China

(Prof. Yifeng Wang)

B.Sc. 2012-2016

Shandong University

u3006981@hku.hk

WeChat Image_20200902170010.jpg

Vincent Lau

B.Sc. 2017-2019

University of Hong Kong

vlauhm@connect.hku.hk

Yixiao Zhang.jpg

Yixiao Zhang

B.Sc. 2016-2020
Southern University of Science and Technology

erlija@connect.hku.hk

Shihao Liu

B.Sc. 2017-2021
Sun Yat-Sen University

erlija@connect.hku.hk

Undergraduate researchers

Suihan Zhang.jpg

Suihan Zhang
Summer research fellowship student

B.Sc. 2019-now

University of Hong Kong

zhsuihan@connect.hku.hk

The Huang Group at HKU

香港大学黄重行课题组