top of page

Alumni

Postdoctoral fellows

Haichao Liu.jpg

LIU Haichao (2019-2022)

Ph.D., M.Sc. 2014-2019
Peking University
(Prof. Yanxing Jia)

liuhc@hku.hk

Xu Pan.png

XU Pan

Ph.D. 2012-2017
Nanjing University
(Prof. Chengjian Zhu)

xupaness@hku.hk 

Pengwei XU 2.jpg

XU Pengwei

Ph.D. 2014-2019
East China Normal University
(Prof. Jian Zhou)

pwxu@hku.hk

Research postgraduate students

Aiqing Xu.jpg

XU Aiqing

M.Sc. 2016-2019
University of Science and Technology of China
(Prof. Yifeng Wang)

u3006981@hku.hk

Undergraduate researchers

Suihan Zhang.jpg

Suihan Zhang (2021 summer)
Summer research fellowship student

B.Sc. 2019-now

University of Hong Kong

zhsuihan@connect.hku.hk

The Huang Group at HKU

香港大学黄重行课题组

bottom of page